2012: CHWAŁA MIASTA

+++ for English scroll down

W 2012 roku projekt Synchronizacja poświęcony był promocji miast przez architekturę. Przypadek studyjny stanowiła dla nas Warszawa – promująca się jako miasto pustych przestrzeni, przyciągające inwestorów obietnicą architektury, którą będą mogli tu zbudować, osiągając przy okazji wysoką stopę zwrotu inwestycji, miasto pełne nowych biurowców, kuszące turystów (współczesnymi) zabytkami i zbytkowną infrastrukturą sportową. 


Tymczasem od 10 lat, od czasu powstania Fundacji Bęc Zmiana, obserwujemy rosnący wzrost oddolnego zainteresowania miastem i architekturą, budzenia się ruchów miejskich, badań zjawisk społecznych zachodzących w miastach, opartych na wiedzy działaniach inicjowanych przez entuzjastów, za którymi często nie stoją żadne instytucje, ale dla których podstawą jest szczera chęć poznania swojego lokalnego środowiska.


Proponowana przez nas perspektywa formułuje więc inną wizję promocji miasta – skierowaną do wewnątrz, opartą na sile mieszkańców tworzących miasto, a także na wiedzy o znaczącym, a niesłusznie znanym jedynie niewielkiemu kręgowi specjalistów, dorobku architektów tu pracujących. Proponujemy narrację o mieście opartą na lokalnej anegdocie, ukazującą Warszawę jako idealne pole doświadczalne dla wizjonerskich i eksperymentalnych przedsięwzięć – chcemy, by przyćmiła puste hasła promocyjne pełne pasujących do każdego miasta przymiotników i powierzchownie traktowanej historii. Przygotowana przez nas wystawa prezentuje te elementy z przeszłości, które naszym zdaniem wpływają, bądź mogą wpływać, na teraźniejszość miasta, pokazuje oficjalny obraz miasta-firmy kształtowanego na międzynarodowych targach inwestycyjnych, przewiduje, jakie mechanizmy obserwowane w dzisiejszej przestrzeni Warszawy wpłyną na jej kształt w przyszłości.


Prawdziwa miejska zmiana, która jest niezbędna, rozpoczyna się nie od zdobycia władzy, lecz od zrozumienia mechanizmów prowadzących do odbudowy podmiotowości miasta, do odzyskania przez miasto możliwości kształtowania swojego własnego losu, swojej przyszłości. - Krzysztof Nawratek, Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2012WYSTAWA:
>>> CHWAŁA MIASTA - FOTO


CULBURB to międzynarodowy projekt, którego celem jest ożywienie debaty wokół problemów i potencjału środkowoeuropejskich przedmieść dzięki zastosowaniu mikrointerwencji tzw. miejskiej akupunktury. Zrealizowane z użyciem minimalnych środków projekty w przestrzeni miejskiej, mają podać kierunek zmian, aktywizować mieszkańców: stać się “punktami krystalizacji” dla przemian w dużej skali. Projekt Culburb, zainicjowany został przez Centre for Central European Architecture z Pragi i jest realizowany jest na przedmieściach Budapesztu, Bratysławy, Lubljany, Pragi, Warszawy i Wiednia. W ramach cyklu Synchronizacja projekt Culburb został zrealizowany w warszawskim Ursusie. 


WYSTAWY:
>>> COOPERATIVA STUDIO: PLATFORMA:URSUS
>>> CULBURB. URSUS: MIEJSKA AKUPUNKTURA

INTERWENCJE:
>>> GPS INTERWENCJE W URSUSIE
>>> MARYNA TOMASZEWSKA: SPRZĄTANIE


----------------------------------------------------------------------------


THE GLORY OF THE CITY


Synchronicity 2012 pivots around promotion of cities through architecture. Our case study is Warsaw – promoted as the city of empty spaces, tempting investors with the promise of architecture they will be able to raise here, reaching at the same time high returns on their investments – city packed with new office towers and attracting tourists with (contemporary) historic monuments as well as exuberant sports infrastructure. 

Yet, for the last ten years, since the launch of Bęc Zmiana Foundation, we have observed an increasing grassroots interest in the city and architecture, awakening of urban movements, research on social phenomena in the city, knowledge-based activities initiated by enthusiasts, often without any institutional background, but with a firm foundation of a true will to learn about their local environment.


Therefore, our proposed perspective formulates a different vision of promoting the city – reaching inwards and tapping into the power of the inhabitants, who create their own city, as well as embracing the oeuvre of Warsaw architects, which is highly significant but, sadly enough, familiar only to a narrow circle of experts. We propose a narration about the city based on a local anecdote, presenting Warsaw as an ideal testing ground for visionary and experimental initiatives – we want it to overshadow the empty promotion slogans, packed with adjectives applicable to any city in the world and drawing on a superficial grasp of history. Our exhibition presents the elements from the past which we regard as influential or potentially influential in the city’s present. The show points at the official image of the city-company, shaped at international investment fairs, and predicts which of the mechanisms observed currently in Warsaw will prove essential for its future shape.