SYNCHRONIZACJA 2016: ARCHITEKTURA NIEZRÓWNOWAŻONA

W 2016 roku Synchronizacja podejmuje temat ARCHITEKTURY NIEZRÓWNOWAŻONEJ, rozumianej jako wszelkie próby odejścia od formatów i strategii wynikających z przyjętych poprawności projektowych, planistycznych, energetycznych i wszystkich praw, które wyznaczają dziś normy przyjęte w architekturze pierwszego świata.

Punktem odniesienia będą m.in. futurologia w architekturze przełomu lat 60. i 70., gigantomania architektury władzy, monokulturowość przestrzeni miejskich i jej podłoża, wyburzenia dla nowej architektury i granice ochrony konserwatorskiej, architektura rozpaczliwa (tymczasowe i efemeryczne projekty realizowane dzięki dotacjom na zapobieganie katastrofom, negatywnym skutkom migracji, a także na działania kulturalne) oraz agresywne, choć niewidzialne elementy istotne w odbiorze charakteru przestrzeni czyli wysypiska, oczyszczalnie ścieków, w tym metoda fitoremediacji w rekultywacji terenów zdegradowanych. Sprawdzimy też jak architekci radzą sobie z sytuacją, gdy muszą weryfikować swoje projekty na skutek działania rozmaitych czynników: ekonomicznych, geograficznych, technologicznych, kulturowych. ARCHITEKTURA NIEZRÓWNOWAŻONA to także analiza sposobów i obszarów ograniczania wyobraźni architektów, a równocześnie poszukiwanie architektury, która nie zna wstydu ani ograniczeń.


Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest więc identyfikowanie przyczyn i form manifestowania się niestabilności w architekturze. Wraz z zaproszonymi architektami, socjologami i artystami krytycznie przyglądamy się tworzeniu i destrukcji, próbując ustalić, co kryje się za pilnowaniem i przekraczaniem zasad.

SYNCHRONICITY 2016: UNBALANCED ARCHITECTURE


This year’s edition of the cycle is dedicated to UNBALANCED ARCHITECTURE, understood as any attempt to abandon the formats and strategies resulting from architectural, planning and energetic correctness, and all the principles that create norms for first world architecture.

Our reference points are futurology in architecture of the 1960s and 1970s, gigantomania of the architecture of power, monoculture of the urban spaces and its basis, demolitions for new developments and limits of historic preservation, desperate architecture (temporary and ephemeral projects funded with grants for preventing natural disasters and negative effects of migration, and for cultural activities) and aggressive yet invisible elements, influencing the perception of space, like wasteyards, sewage treatment plants, including phytoremediation as a method of recultivation of degraded land. We will check how architects deal with being forced to  verify their designs as a results of various factors: economic, geographical, technological, cultural. UNBALANCED ARCHITECTURE is also the analysis of ways and areas of limiting architects’ imagination, and at the same time the search for architecture that has no shame or limits.

Thus, the leitmotiv of this edition is identifying the causes and manifestations of instability in architecture. Together with the architects, sociologists and artists, we will critically watch creation and destruction, trying to identify what stands behind following and breaking the rules.

SYNCHRONIZACJE 2015: KONKRET

Edycja 2015 poświęcona jest konkretnym możliwościom wymyślania na nowo relacji na jakich oparta jest organizacja miast. Punkt wyjścia stanowią DZIURY W CAŁYM rozumiane jako dociekliwość i szukanie tych przestrzeni, które trwają na uboczu, pozostają nietknięte przez dynamikę miasta-przedsiębiorstwa. Nawiązanie do tytułu książki Krzysztofa Nawratka Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji (wyd. Krytyka Polityczna 2012) nie jest przypadkowe – idea miejskości w czasach postprzemysłowych wymaga nie tyle przemyślenia, co wymyślenia na nowo.

Edycja jest pomyślana jako krytyczny projekt analityczny, nakierowany na poszukiwanie KONKRETU. Podważona i rozważona zostanie rola współczesnych architektów, socjologów, polityków, miejskich aktywistów, urzędników oraz mieszkańców w realnym kreowaniu lepszej organizacji przestrzennej i lepszej jakości życia.

fot. Michał Dąbrowski

Działania konkretne, czyli materialność miasta: 
REFLEX, system paneli doświetlających, które rozwiązują prozaiczny problem braku słońca na podwórku-studni, zaprojektowany przez Joannę Piaścik. 
I nagroda w konkursie BMW/URBAN/TRANSFORMS zorganizowanym wspólnie przez Fundację Bęc Zmiana i BMW Polska Group. 
Realizacja: czerwiec 2015. 
Miejsce: podwórko przy ulicy Szpitalnej 6, Warszawa 

SYNCHRONICITY 2015: CONCRETUM

This year’s edition of the cycle SYNCHRONICITY is devoted to the concrete possibilities of imagining anew the relationships that underpin the organisation of cities. The project concentrates on HOLES IN THE WHOLE, understood in the context of curiosity and searching for spaces that exist on the margins, left intact by the dynamics of the city-enterprise. There is a conscious reference here to the title of Krzysztof Nawratek’s book, Holes in the Whole. An Introduction to Urban Revolutions (Zero Books 2012). Conceived as a critical analytical project, this edition of SYNCHRONICITY aims to draw conclusions IN CONCRETE TERMS, and to reveal the role of architects, sociologists, politicians, urban activists, officials and residents in bringing about tangible improvements to the spatial organisation and quality of life in the city.

fot. Michał Dąbrowski


Specific activities, or the materiality of the city: REFLEX, a system of panels that provide extra light and offer a solution to the common problem of the lack of sunlight in the inner yards of buildings, designed by Joanna Piaścik.

time: as of 13th of June
venue: Warsaw, yard in ul. Szpitalna 6