SYNCHRONIZACJE 2015: KONKRET

Edycja 2015 poświęcona jest konkretnym możliwościom wymyślania na nowo relacji na jakich oparta jest organizacja miast. Punkt wyjścia stanowią DZIURY W CAŁYM rozumiane jako dociekliwość i szukanie tych przestrzeni, które trwają na uboczu, pozostają nietknięte przez dynamikę miasta-przedsiębiorstwa. Nawiązanie do tytułu książki Krzysztofa Nawratka Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji (wyd. Krytyka Polityczna 2012) nie jest przypadkowe – idea miejskości w czasach postprzemysłowych wymaga nie tyle przemyślenia, co wymyślenia na nowo.

Edycja jest pomyślana jako krytyczny projekt analityczny, nakierowany na poszukiwanie KONKRETU. Podważona i rozważona zostanie rola współczesnych architektów, socjologów, polityków, miejskich aktywistów, urzędników oraz mieszkańców w realnym kreowaniu lepszej organizacji przestrzennej i lepszej jakości życia.

fot. Michał Dąbrowski


Działania konkretne, czyli materialność miasta: 
REFLEX, system paneli doświetlających, które rozwiązują prozaiczny problem braku słońca na podwórku-studni, zaprojektowany przez Joannę Piaścik. 
I nagroda w konkursie BMW/URBAN/TRANSFORMS zorganizowanym wspólnie przez Fundację Bęc Zmiana i BMW Polska Group. 
Realizacja: czerwiec 2015. 
Miejsce: podwórko przy ulicy Szpitalnej 6, Warszawa 

SYNCHRONICITY 2015: CONCRETUM

This year’s edition of the cycle SYNCHRONICITY is devoted to the concrete possibilities of imagining anew the relationships that underpin the organisation of cities. The project concentrates on HOLES IN THE WHOLE, understood in the context of curiosity and searching for spaces that exist on the margins, left intact by the dynamics of the city-enterprise. There is a conscious reference here to the title of Krzysztof Nawratek’s book, Holes in the Whole. An Introduction to Urban Revolutions (Zero Books 2012). Conceived as a critical analytical project, this edition of SYNCHRONICITY aims to draw conclusions IN CONCRETE TERMS, and to reveal the role of architects, sociologists, politicians, urban activists, officials and residents in bringing about tangible improvements to the spatial organisation and quality of life in the city.


photo: Michał Dąbrowski


Specific activities, or the materiality of the city: REFLEX, a system of panels that provide extra light and offer a solution to the common problem of the lack of sunlight in the inner yards of buildings, designed by Joanna Piaścik.

time: as of 13th of June

venue: Warsaw, yard in ul. Szpitalna 6

KONKRET: SPOTKANIA I WYKŁADY
+Wykład i warsztaty Srdjana Jovanovica Weissa ++info tu++


+KONFERENCJA+
Nowe pokolenia a stolice przyszłości
Casablanca, Paryż, Bruksela, Berlin, Warszawa i Kijów

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

PANEL DYSKUSYJNY 15 października, 11:30 – 13:00
Kultury młodzieżowe i ich wpływ na miasta przyszłości. Dusze stolic a nowe technologie.

Paneliści:
Karol Piekarski, MediaLab Katowice
Piotr Cichocki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
Grzegorz Warzecha, CivilHub
Karolina Iwińska-Wojtkowska, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Virtualna Warszawa
Moderacja: Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana

Obszar zagadnień: 
Sposób w jaki technologie są wykorzystywane przez użytkowników młodej generacji wyznaczają przyszłość sposobów użytkowania tych narzędzi. Czy miasta wystarczająco pilnie ich obserwują? Czego się od nich uczą, co wdrażają? Jak nowatorskie sposoby komunikacji, zbierania danych, mapowania potrzeb tworzone dziś z myślą o mieście, zmienią sposób doświadczania miasta, uczestniczenia w życiu społecznym, komunikowania się mieszkańców, kształtowania materialnej rzeczywistości? Jaka będzie pozycja lokalności w tworzeniu konkretnych rozwiązań, a gdzie królować będzie algorytm?

Biogramy:
dr PIOTR CICHOCKI
antropolog kultury, adiunkt i zastępca dyrektora ds. studenckich Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, członek Rady Instytutu i Rady Wydziału Historycznego. Koordynator i prowadzący projekty badawcze: w 2009-2011 „Wspólnota lokalna i światłowód” oraz od 2011 „Kreowanie i kupowanie kultury”. W 2011 udział w badaniach „Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturowego” (powiat szydłowiecki) w charakterze głównego badacza (badania realizowane przy współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz Narodowym Centrum Kultury). Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki „Lokalne konteksty korzystania z serwisów społecznościowych. Studium porównawcze”, którego efektem była praca doktorska pt. „Etnografia wybranych internetowych serwisów społecznościowych. Relacje wirtualności i realności” obroniona w 2011 r. W grudniu 2012 roku ukazała się w formie książki „Sieć przyjaciół” wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

KAROLINA IWIŃSKA-WOJTKOWSKA 
Główny specjalista w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, zaangażowana we wdrażanie projektu Virtualna Warszawa dotyczącego wprowadzania innowacyjnych usług publicznych. Projekt został doceniony przez Fundację Bloomberg Philanthropies i otrzymał nagrodę w wysokości 
1 mln euro w europejskiej edycji konkursu Mayors Challenge. Obecnie trwa faza pilotażowa projektu.

KAROL PIEKARSKI
Medioznawca, kurator projektów artystycznych, społecznych i edukacyjnych w obszarze nowych mediów. Pracuje dla Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, w której zajmował się m.in. przygotowaniem aplikacji miasta w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Od 2012 r. prowadzi projekt Medialab Katowice i realizuje festiwal sztuki i technologii art+bits. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie przygotowuje doktorat na temat ekonomii percepcji i nadmiaru informacji w internecie.

GRZEGORZ WARZECHA 
Prezes Fundacji CivilHub, działacz społeczny. Posiada certyfikaty z zarządzania projektami oraz obsługi wielu programów informatycznych (m.in. certyfikowany partner Microsoftu). Założył firmy z obszaru IT zajmujące się szkoleniami pracowników w korporacjach i instytucjach publicznych, dzięki czemu był w stanie sfinansować budowę platformy CivilHub, pierwsze na świecie narzędzie, które na taką skalę umożliwia proponowanie przez każdego obywatela zmian - w wymiarze lokalnym, jak i też globalnym. Wraz z prof. Januszem Czapińskim opracował założenia do stworzenia portalu mającego odpowiadać na potrzebę zwiększania partycypacji obywatelskiej. 

Panel jest częścią cyklu SYNCHRONIZACJA 2015. KONKRET realizowanego przez Fundację Bęc Zmiana 


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Stołeczne Warszawa

+Bęc Zmiana podczas Tygodnia z Architekturą+

Pawilon OW SARP, ul, Foksal 2
4 października, niedziela

16:00 prezentacja wystawy „Adrichalim”
16:30 wykład Macieja Frąckowiaka "Siłą rzeczy. Materialność i miejska zmiana"
17:00 wykład Kacpra Pobłockiego "Przyszłość planowania, planowanie dla przyszłości"
17:30 dyskusja moderowana przez Bognę Świątkowską
18:00 pytania 

Maciej Frąkowiak Siłą rzeczy. Materialność i miejska zmiana"

Miasta wydają się ostatnio otwarte, podatne, przyjazne. Szczególnie latem, podczas rozmaitych festiwali, kiedy to na ulicach króluje proces, warsztaty, projekcje plenerowe czy performans i przyglądając się temu wszystkiemu dojść można do wniosku, że miasto na prawdę przeobraża się dzięki energii mieszkańców. Czar pryska jednak w momencie w którym ktoś zechce wbić w ziemię łopatę, wyjąć cegłę ze ściany, zawiesić coś na elewacji lub przeorać betonowe podwórko. Wszystko to pociąga za sobą zupełnie inną odpowiedzialność, kontakty z instytucjami i nowe zobowiązania. Na pierwszy rzut oka -zbyteczny trud, ale jak postaramy się dowieść na przykładzie interwencji materialnych z polskich miast, tylko takie działania mają dzisiaj szansę powodować realną, konkretną zmianę, wywołaną nie tyle przemianami świadomości, co  - właśnie - siłą rzeczy, która wymusza negocjowanie i tworzenie nowych powiązań. Tematem wykładu będą również pułapki uprzedmiotowienia grożące akcjom realizowanym w tej formule a także "sztuka remontu", czyli próba zarysowania krytycznej, aktualnej strategii dla działań animujących przestrzeń, które posługują się materialnością z intencją miejskich zmia

Kacper Pobłocki  "Przyszłość planowania, planowanie dla przyszłości"

Od czasów słynnej debaty między Oskarem Lange i Fredrichiem von Hayekiem, a także po upadku bloku komunistycznego i tzw. gospodarek planowych, idea planowania została wrzucona na śmietnik historii. Urbanistyka to jedna z nielicznych dziedzin, w której idea ta zachowała się. W niniejszym wykładzie postaram się zastanowić co byłoby gdyby ideę planowania urbanistycznego rozszerzyć na inne dziedziny - m.in. na sferę polityki ekonomicznej. Pokażę, w jaki sposób wyrugowanie planowania było jednym z powodów krachu systemu finansowego z 2008 r. i w jaki sposób można traktować, idąc tropem amerykańskiego urbanisty Shlomo Angela, planowanie jako sztukę nie tylko przygotowywania się na przyszłość, ale i przygotowywania wspólnej przyszłości.

Biogramy:
Maciej Frąckowiak – socjolog, zainteresowany formami aktywności i bezczynności społecznej w miastach, a także obrazem, który próbuje traktować jako narzędzie i pretekst do badań oraz zmiany relacji społecznych. Autor tekstów, kurator i inicjator działań w tych obszarach. Doktorant w Instytucie Socjologii UAM, członek zespołu Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK Zamek.

Kacper Pobłocki – adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Absolwent University College Utrecht, Central European University oraz Center for Place, Culture and Politics przy Uniwersytecie Miejskim (CUNY) w Nowym Jorku. Publikował m.in. w Critique of Anthropology, czy Polish Sociological Review. Jego praca doktorska pt. The Cunning of Class - Urbanization of Inequality in Post-War Poland (2010) została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Współautor tomu "Anty-bezradnik przestrzenny - prawo do miasta w działaniu" (Res Publica Nowa, 2013). Jesienią  br. ukarze się jego książka "Kapitalizm. Historia krótkiego trwania" (Bęc Zmiana).

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / beczmiana.pl
Współpraca: Oddział Warszawski SARP

Podczas Tygodnia z Architekturą w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich w Pawilonie SARP przy ul. Foksal 2 odbędzie się cykl wykładów, debat i warsztatów z udziałem wybitnych urbanistów, architektów, aktywistów miejskich, urzędników i teoretyków.

Wydarzenie odbywa się w ramach tegorocznej edycji cyklu SYNCHRONIZACJA, poświęconej konkretnym możliwościom wymyślania na nowo relacji na jakich oparta jest organizacja miast. Punkt wyjścia stanowią DZIURY W CAŁYM rozumiane jako dociekliwość i szukanie tych przestrzeni, które trwają na uboczu, pozostają nietknięte przez dynamikę miasta-przedsiębiorstwa. Nawiązanie do tytułu książki Krzysztofa Nawratka „Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji” (wyd. Krytyka Polityczna 2012) nie jest przypadkowe. Edycja pomyślana, jako krytyczny projekt analityczny, nakierowana jest na poszukiwanie KONKRETU, ujawnienie roli architektów, socjologów, polityków, miejskich aktywistów, urzędników oraz mieszkańców w realnym kreowaniu lepszej organizacji przestrzennej i jakości życia. 

Synchronizacja edycja 2015 / Konkret realizowana jest dzięki wsparciu uzyskanemu od: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Stołecznego Warszawa

KONKRET: MIESZKANIE / WYKŁADY, WARSZATY, WIDEOKONFERENCJAczwartek, 15.10, 17:00, audytorium 101, wstęp, wideokonferencja z Columbia University
piątek, 16.10, 18:00 audytorium 101, wykład Srdjana Jovanovica Weissa "TAKE ME HOME TONIGHT. Inhabitation as Investigation"
sob, 17.10, 12:00-20:00, sala 111, warsztaty

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 55

Zapraszamy studentów i absolwentów kierunków takich jak architektura, ekonomia, prawo, urzędników, aktywistów oraz wszystkich zainteresowanych kwestią budownictwa spółdzielczego do stworzenia interdyscyplinarnej grupy roboczej. Zapisy przyjmujemy do 12.10.2015 (poniedziałek) pod adresem magda.grabowska@beczmiana.pl. Prosimy o napisanie kilku słów o sobie i informacji dlaczego temat warsztatów jest dla Państwa ważny w praktyce czy zainteresowaniach. 

Jak wyglądają badania dotyczące nowych strategii, gospodarki i technologii dla przyszłości tańszego budownictwa mieszkaniowego w Polsce i w Nowym Jorku? Jaka może być rola architektury w tych badaniach? Podczas warsztatów będziemy mogli zbadać proces powstawania nowych spółdzielni mieszkaniowych i roli, jaką pełni w nich architektura.

Znajdujemy się w obliczu kryzysu dostępności mieszkań dla każdego. Współczesne budownictwo mieszkaniowe w Polsce prawie całkowicie zdominowane zostało przez produkcję deweloperską, wypierając spółdzielnie, których bogata tradycja międzywojenna została wypaczona okresem powojennym. Po 1989 roku spółdzielnie mieszkaniowe zaczęły coraz bardziej przypominać projekty deweloperskie oparte o twarde prawo zysku degenerując idee dostarczenia tanich mieszkań i powiązanych z nimi funkcji wspólnotowych.

Równolegle można zaobserwować zamieranie "coopów", czyli kooperatyw w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Nowym Jorku, niegdyś ostoi wielkich projektów spółdzielczych w Ameryce Północnej. Nowe badania w planowaniu polityki mieszkaniowej są wspierane przez administrację Billa de Blasio, nowego postępowego burmistrza Nowego Jorku. Obie inicjatywy wywodzą się z dobrych intencji. Trudne do uchwycenia reguły rządzące rynkiem ekonomicznym stanowią wyzwanie – jak uniknąć schematu prowadzącego do polaryzacji idealizmu i neoliberalizmu. W jaki sposób nasze działania mogą wykroczyć poza przestarzały podział między teorią (wytwarzanie konceptów) a działaniem (przemiany polityczne), zamiast tkwić w utartych schematach?

Warsztaty, które poprowadzą Srdjan Jovanowic Weiss, architekt i wykładowca kilku najlepszych uczelni amerykańskich, Jakub Szczęsny, autor pierwszego polskiego projektu włączonego do stałej kolekcji Muzeum Sztuki w Nowym Jorku i architekt Dariusz Hyc, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, będą odnosić się do tematu seminarium i projektu studenckiego prowadzonego na Wydziale Nieruchomości Uniwersytetu Columbia.

Ich celem będzie wstępne określenie potencjału powstawania nowych inicjatyw spółdzielczych i związanej z nimi architektury. Czy możemy uniknąć bycia ofiarami spekulacji? Czy jesteśmy w stanie współfinansować mieszkalnictwo wielorodzinne? Czy jesteśmy w stanie współfinansować wielorodzinne projekty budowlane? Jak może wyglądać architektura wielorodzinna nowych spółdzielni? Oto tematy, które otwierać będą drogę do dyskusji na temat możliwych scenariuszy rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie, Nowym Jorku i nie tylko.

Warsztaty w Warszawie będą łączyć się tematycznie z seminarium na Wydziale Architektury, Architektura a Nowe Ideologie na Columbia University. Wideokonferencja między dwoma miastami jest planowana na 15 października o 17:00.

Srdjan Jovanovic Weiss architekt, mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Wykładowca w Columbia Graduate School for Architecture, Planning and Preservation, twórca NAO i współżałożyciel School of Missing Studies (SMS). Autor Socialist Architecture: The Vanishing Act (z Arminem Linke, 2012), Almost Architecture (2006), Lost Highway Expedition Photobook (wyd. 2007), Evasions of Power: On the Architecture of Adjustment (2011), Inhabiting Everyday Monuments (2014). Projektant takich obiektów jak Villa 62 w Ordos, China (razem z Ai Weiweiem), Threadwaxing Space, Participant Inc., Swiss Institute Contemporary Art w Nowym Jorku i Slought Foundation Office w Filadelfii. Kurator wystaw. Współpracował z Herzog & de Meuron Architects, Richardem Gluckmanem oraz z takimi artystami jak Jenny Holzer, Robert Wilson i Marjetica Potrč. Doktoryzował się w Goldsmiths Centre for Research Architecture w Londynie. Ostatni project Weissa to Romancing True Power: D20 we współpracy z prof. Niną Kruchchevą. Obecnie pracuje nad książką Architecture of Balkanization: Making of Distinct Capital Cities. www.nao.nyc

Jakub Szczęsny  pracuje na styku architektury, sztuki i dizajnu. Współtwórca Centrali platformy współpracy, która odpowiadała na bezkrytyczną komercyjną praktykę w polskiej architekturze po 1989. Współpracuje z Bęc Zmianą od 2008, m.in. w  Synchronizacji – projekcie, w którym głos mają architekci poszukujący rozwiązań współczesnych problemów manifestowanych w przestrzeni miejskiej. REDUKCJE, edycja Synchronizacji z 2010 roku była skupiona na współczesnych potrzebach mieszkaniowych i kwestii polityki mieszkaniowej w Polsce. Od 2008 gościnnie wykłada i pracuje w FAU (Sao Paulo), Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Bezalel (Jerozolima), New School (Nowy Jork). Najbardziej rozpoznawane projekty Jakuba Szczęsnego to Wy-spa, dom w Podkowie Leśnej oraz Dom Kereta, pierwszy polski projekt z zakresu architektury włączony do stałej kolekcji MoMA w Nowym Jorku.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana
Partnerzy: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Oddział Warszawski SARP
Patron medialny: Notes.na.6.tygodni, Urbnews.pl

Wydarzenie odbywa się w ramach tegorocznej edycji cyklu SYNCHRONIZACJA, poświęconej konkretnym możliwościom wymyślania na nowo relacji na jakich oparta jest organizacja miast. Punkt wyjścia stanowią DZIURY W CAŁYM rozumiane jako dociekliwość i szukanie tych przestrzeni, które trwają na uboczu, pozostają nietknięte przez dynamikę miasta-przedsiębiorstwa. Nawiązanie do tytułu książki Krzysztofa Nawratka Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji (wyd. Krytyka Polityczna 2012) nie jest przypadkowe. Edycja pomyślana, jako krytyczny projekt analityczny, nakierowana jest na poszukiwanie KONKRETU, ujawnienie roli architektów, socjologów, polityków, miejskich aktywistów, urzędników oraz mieszkańców w realnym kreowaniu lepszej organizacji przestrzennej i jakości życia. www.synchronicity.pl

Synchronizacja edycja 2015 / Konkret realizowana jest dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawa.

Wydarzenie na Facebooku +tu+